บริษัท / ร้านค้า

ขอพิจารณาเรียกสัมภาษณ์เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว หรือ มีคิวนัดรอฉีดวัคซีน ระบุวันที่แล้วเท่านั้น
เพื่อต้องการคัดกรองคนที่มีทัศนคิตรับผิดชอบชีวิตของตัวเองและอาชีพงานบริการ ที่ต้องให้ความสำคัญด้านสุขภาพความปลอดภัยของ ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน